وانت 1 result

تولید هفت مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف شد.

آذرماه امسال تولید هفت مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف شد.این وانت ها شامل وانت آریسان،وانت وینگل،وانت وینگل دو کابین،وانت پادرا،وانت مزدا  ووانت پاژن می شود....